Tuesday, 26 March 2013

సునీల్: ఇతను ఆంధ్రా యూనివెర్సిటి లొ భి-టెక్ విధ్యార్ధి..ఇతను బయట రూం అద్దెకు తీసుకుని వుంటున్నాడు. 

సులెఖ: మన సునీల్ వాల్ల ఇంటి ఒనర్. పాపం ఆవిడకి తొడు ఎవరూ లేరు. చిన్న వయ్యస్సులోనె పెల్లి ఇపొయింది. కానీ వల్ల ఆయన రోడ్ ప్రమాదం లో చనిపొయాడు. ఈవిడకు ఒక కూతురు. వీల్లిద్దరు ఆ ఇంటి మీద వఛె ఆదాయం తోనె జీవనం గదుపుతున్నారు. ఆ ఇంటిలొ సునీల్ కాకుండా ఇంకొ ముగ్గురు కుర్రాల్లు అద్దెకు వుంటున్నారు.

మమత: ఇంటి ఒనర్ కూతురు. పధొతరగతి చదువుతుంది. చదువులొ కొంచం వెనకబడి వుంటుంది. 

సునీల్ అంటె సులెఖ కి వాల్ల అమ్మాయికి ఇస్టం ఎందుకు అంటె సునీల్ చాలా నెమ్మదస్థుడు అంతె కాకుండా బాగా చదువుతాడు..సులెఖ వాల్ల ఇంట్లొ మనిషి లాగె వుండె వాడు. మమత కి చదువులొ ఎమన్నా అర్దం కాని విషయాలు వుంటె చెప్తుండెవాడు...

మమతకి పరీక్షల టైం దగ్గర పడింది.
తనకెమో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటె బయ్యం... వాటిని సునీల్ దగ్గర చెప్పించుకుంటూ వుండెది మమత...

ఇలా జరుగుతూ వుండగానె పరీక్షలు మొదలయ్యాయి మమతకి.
వాల్ల అమ్మ కి ఒకటె కంగారు మమత ఎలా రాస్తుందా అని.
సునీల్ భరొసా ఇఛాడు కానీ సులెఖ కి ధైర్యం సరిపొడం లేదు.
వెంటనె దేవుడి గది దగ్గరకి వెల్లి వెంకటెస్వర స్వామి పటానికి మొక్కుకుంది..
మమత కనుక పదొతరగతి పాస్ ఐతె తల నీలాలు అర్పించుకుంటాను అని.

రిసల్ట్ రానె వచింది.

మరి ఆ దెవుడె చల్లగా చూసాడొ లెక సునీల్ బాగా చెప్పడం వల్లనొ తెలీదు కాని మమత పాస్ ఐంది. 

ఆ రిసల్ట్ చూసాక సులెఖ ఆనందానికి హద్దు లెకుండా పొయింది.
వెంటనె తనకి మొక్కుకున్న విషయం గుర్తు వచింది.
అదే విషయాన్ని మమత తో చెప్పింది.
మమతకి అప్పటి వరకూ వున్న ఆనందం అంతా ఒక్క సారె పొయినట్టు అనిపించింది.
ఆ విషయాన్ని సులెఖ గమనిస్తూనె వుంది.
మమతా నువ్వు అలా వుండకూడదమ్మా, ఇది మనకి దేవుడు చెసిన మేలు కాబట్టి మనం తప్పకుండా మొక్కు తీర్చి తీరాలి. నువ్వు ఎమన్నా అనుకొ నాకు అభ్యంతరం లేదు అని కరాకండి గా చెప్పెసింది సులెఖ. మమత లొలొనె బదపదుతూ వుంది, నెను ఇంటర్ లొ జాయిన్ అవ్వాలి. కాని ఇలా గుండు తొ ఎలా? ఇనా చాలా టైం వుందిగా చూదాం లె అని వూరుకుంది..

వెసవి సెలవలకి వెల్లి వచాడు సునీల్. మమత పాస్ ఇన విషయం సులెఖ చెప్పింది. ఆ విషయం విన్న వెంటనె మమత దగ్గరకి వెల్లి శుభకాంక్షలు చెప్పాడు సునీల్. మమత అంథగా రియాక్ట్ కాక పొవడాన్ని చూసి విషయం ఎని అని అడిగాడు సులెఖని. విషయం అంతా చెప్పింది. సునీల్ నెమ్మదిగా మమత దగ్గరికి వెల్లి నచజెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. చాలా సెపటివరకూ మమత ఒప్పుకొలేదు. చివరికి ఎలాగయితెనేమి ఒప్పించాడు. అందుకు సులెఖ సునీల్ ని చలా మెచ్చుకుంది. కానీ సులెఖ ఇంకొ విషయాన్ని బయట పెట్టింది, తను విదవరాలిని అని తను శ్రీవారి సన్నిదికి వెల్లకూడదు అని. మరి ఎలా ఆంటి గారు అంటె నువ్వే మమతని తిరుపతి తీసుకెల్లాలి అని చెప్పింది. పాపం ఆంటి అనుకుని సరె ఆంటి నెను మమతని స్రీవారి సన్నిదికి తీసుకెల్తాను అని చెప్పడు. సులెఖ చాలా ఆనందించింది, మల్లీ ఇంతలొనె మొహం దిగాలుగా పెట్టెసింది. ఎంతి ఆంటిగారు అలా పెట్టారు మల్లె మీ మొహం అన్నాడు, ఎమీలెదు సునీల్ మమతకి ఐతె అక్కడ తిరుపతిలొ గుండు చెయించుకుంటుంది, మరి నావిషయం ఎంటి అని తన మనసులొని సందెహాన్ని సునీల్ ముందు వుంచింది. అందుకు సునీల్ అవును కదా మరి ఆంటి విషయం ఎంటా అని ఆలొచించాడు చాలా సెపు. కొంథ సెపతికి సునీల్కి ఒక ఆలొచన థట్టీంది, అదెనటి అంటె ఒక మంగలొడిని పిలిపించి ఆంటీ కి గుండు చెయించెస్తె సరిపొతుంది కదా అని అనుకుని అదే విషయాన్ని సులెఖతొ చెప్పాడు. సులెఖ మొహం కొంచం వెలిగింది కానీ మల్లె అంతలొనె దిగాలుగా పెట్టేసింది, అది గమనించిన సునీల్ మల్లీ యెమైంది ఆంటి అని అడిగాడు. బయతి నుండి మంగలి వాడు మన ఇంటికి రావడం అంటె బాగుండదెమొ సునీల్ ఇంకా ఎమన్న వుంటె చెప్పవా అంది. సునీల్ తల చెతొ పట్టూకుని ఆంటీ ఇంక నా వల్ల కాదు మీరె ఎమన్నా అనుకుంటె చెప్పండి అని అన్నాడు. సులెఖ తన మనసులొ వున్న విష్యాన్ని చెప్పెసింది... సునీల్ నువ్వె ఆ పనెదొ కానిచై అని అంది.
అప్పటి వరకూ సునీల్ మనసులొ కూడా అదీ మెదులుతుంది, కనీ అడిగితె ఆంటి ఎమంటుందా ఆని ఆలొచించాడు. ఇంక ఈ దెబ్బతొ ఎప్పటినుండొ తీరలెదు అన్న నా కొరిక తీరిపొతుంది అని లొలొనె చలా సంతొషించాడు. ఆ విషయాన్ని బయటకి కనబడకుండా చూసుకున్నాడు. సులెఖ తొ ఆంతి నాకు ఎమీ అబ్యంతరం లెదు, కాకపొతె నెను ఇంత వరకూ గుండు చెయ్యలెదు ఎవరికీ, మరి మీకు ఇస్టం ఇతె నెను సిద్దమె అన్నాడు.

సులెఖ కి సునీల్ అలా అనడం చలా నచింది. అప్పుదు సునీల్ తొ మరి నువ్వు గుండు చెయ్యడానికి కావలసినవన్నీ సమకూర్చుకొ అని ఒక 200/- ఇచ్చింది. సునీల్ ఆ డబ్బు తీసుకుని ఎమెమి కావాలొ అన్నీ కొనడానికి మార్కెట్కి వెల్లాడు. 

కొంచం సెపటితర్వాత సునీల్ గుండు చెయ్యడానికి కావలసినవన్నె కొని ఇంటికి వచాదు. సులెఖ ఇంట్లొ పనులు చెసుకుంతూ వుంది. సునీల్ సులెఖని పిలిచాడు..
సులెఖ వచింది, సునీల్ ఎమెమి తెచాడొ అన్నీ చూపెట్టాడు. ఆంటీ మరి గుండు ఎప్పుడు చెయ్యమంటారు అని అడిగాడు. దానికి సులెఖ నీఇస్టం సునీల్, కాకపొతె తిరుపతి వెల్లె ముందు రొజు ఐతె బాగుంటుంది కదా అని అంది. దానికి సునీల్ సరె మరి అని తన రూం కి వెల్లిపొయాడు.

ఇంక అప్పటి నుంది సునీల్కి సరిగా నిద్ర పట్టడం లెదు రొజూ అవె కలలు. ఆంటి కి గుండు చెస్తునట్టూ. 

మూడు రొజుల తర్వాత సులెఖ సునీల్ని పిలిచింది. సునీల్ వెల్లాడు, బాబు సునీల్ ఇంటర్ కలెజ్ లు తెరిచె టైం దగ్గర పదుతుంది కదా మరి వీలైనంత త్వరగా మీరు తిరుపతి వెల్లి వస్తె బాగుంటుంది అంది. అందుకు సునీల్ సరె ఆంటి మరి టికెట్ లు ఎప్పటికి తీసుకొమంతారు అన్నాడు, రెపటికి బుక్ చెసెయ్ అని అంది సునీల్ తొ. సునీల్ కి ఇంకా ఆనందం పెరిగిపొయింది, సరె ఆంటి నెను ఇప్పుడె వెల్లి రెపటికి బస్ టికెట్లు తెస్తాను అని వెల్లాడు, ఒక అరగంట తర్వాత వచి టికెట్కు ఆంటీ చేతిలొ పెట్టడు. ఇంక సులెఖ సునీల్ థొ బాబూ మరి నాకు గుండు చెసెస్తె నా మొక్కు కూడా తీరిపొతుంది కదా అంది. ధానికి సునీల్ సరె ఆంటి నెను అదె అదుగుదాం అని అనుకునాటున్నను అన్నడు..

మరి ఇంక లేట్ ఎందుకు నెను బట్టలు మార్చుకుని వస్తాను నువ్వు వెల్లి గుండు చెయ్యదానికి కావలసిన సామాన్లు పట్టుకురా అంది. సునీల్ వెంటనె రూంలొకి వెల్లి సామాన్లు పట్టుకుని వచెసాడు, ఇంతలొ బయతకు వెలిన మమత వచింది. సునీల్ మమత తొ సులెఖకి గుండు చెయబొయె విషయాన్ని చెప్పదు. మమత సరె అని లొపలకి వెల్లిపొఇంది.
ఒక పావు గంట తర్వాత సులెఖ తడి జుత్తు తొ రూం లొకి వచింది. 
సులెఖ జుత్తు థన నడుము వరకూ వుంది, కొంచం వంకీల జుత్తు. మరీ అంత వత్తుకాదు, సునీల్ ఆ జుత్తుని అలానె చూస్తువుండి పొయాదు.
సులెఖ సునీల్ ని పిలిచింది, ఒక్క సారె వుల్లిక్కి పడ్డాడు సునీల్..
సునీల్ ఇంక నువ్వు నాకు గుండు చెసై అంది సున్లెఖ.
సరె ఆంటీ మీరు ఇలా వచి ఈ కుర్చీలొ కూర్చొండి అన్నడు సునీల్, సులెఖ వచి కూర్చుంది. సునీల్ తను తెచిన సామాన్లను ఒక్కొక్కటి బయతపెడుతున్నడు, ఇంతలొ మమత బయటికి వచింది. సునీల్ తీస్తున్న్న సమ్మన్లన్నీ ఒక్కతీ ఎంతెంతా నై చూస్థుంది.
అందులొ ఒకటి మంగలి కత్తి, రెండొది కత్తెర, మూడొది బ్లెడ్ పాకెట్, నాలుగొది పటిక, ఇంక చివరిది చందనం పొడి.
మమత అక్కడె కూర్చీ వెసుకుని కూర్చుంది, అమ్మకి గుండూ ఎలా చెస్తాడా చూదాం అన్నట్టు..

ఇంతలొ సునీల్ మమతని పిలిచి ఒక టవల్, ఒక సంచి పట్టూఖురమ్మన్నదు, తను వెల్లి ఆ రెండు తెచింది.

ఒక చెంబుడు నీల్లు కూడా పట్టుకు రా అన్నడు, ఒక లొటా తొ నీల్లు పట్టుకొచింది మమత.

ఆంటి మరి ఇంక నెను మీకు గుండు చెసెయ్యనా అన్నాడు, సరె అంది సులెఖ, ముందుగానె తడుపుకుని వచిన జుత్తు ని మల్లె కొచం నీల్లథొ థడిపాదు సునీల్. తవల్ ఆంటీ మీధ కప్పి జుత్తుని టవల్ లొనుండి బయటకి తీసాడు,

సునీల్ ఇప్పుడు గుండు చెసాకా వచిన జుత్తు అంతా నా మొక్కు కింద తిరుపతిలొ ఇవాలి, ఒక్క వెంట్రుక కూడా పొనివ్వకు బాబు అంది.సరె ఆంటి అలాగె అని జుత్తుని కొంచం కత్తెరతొ కత్తెరించి ఆ జుత్తు ని ఒక చిన్న సంచిలొ బద్రపరిచాడు, ఇప్పుడు మంగలి కత్తి తీసుకుని అందుకొ కొత్త బ్లడ్ మార్చాడు. 
సులెఖ రెండు చెతులు జొదించి వెంకటెస్వర జపం చెస్తూ కల్లు మూసుకుంది.

నెమ్మదిగా ఆంటీ జుత్తుని బాగా వదులుగా చెసి మొథ థన ముహం అంథా కనబడకుండా వుందెటట్టు సర్దాడు, ఇప్పుదు సులెఖ జుత్తు థన థల చుట్టూ గొడుగులాగా కప్పి వుంధి. 
ఇంక సునీల్ ఆ కొత్త కత్తి తొ ఆంటీ మెత్తటి తలపిన సరెగ్గా మద్యలొ ఒక చిన్న కలీ థయ్యారు ఇయెలా గొరిగాడు, ఆ చిన్నా కాలీ ప్రదెసం నుండి వెనక్కు అంతె ఆంటీ ముంధు నిలబడి థలని ఒక చెత్తొ పట్టూకుని రెండొ చెతిలొని కత్తితొ వెనక విపు వరకూ గొరుగుతూ పొతున్నాడు, 
ఇది అంతా మమత చూస్తుంది. అమ్మ థల మీధ తెల్లతి ప్రదెసం కనబద గానె మమత గుందెల్లొ ఎదొ థెలీని ఒక లాంతి అలజడి మొదలింది. థనకి కూడా ఇలానె అవుంతుంధి కధా అని కుంటూ అమ్మ గుండున్ ని థదెకంగా చూస్థునది. అప్ప్తికె సునీల్ చహా వీగం గా సులెఖ వెనుకటి తల అంతా గొరిగెసాడు...
ఇప్పుదు సులెఖ జుత్తు పావు వంతు కింద పదిపొఇంధి. సులెఖ తన తల మీద వెంత్రులలు తెగి పడటాన్ని గమనిస్తూనె వుంది. చల్లగా ఫాన్ గాలి తగులుతుంది గుండుకి. ఒక్క సారి థన కుది చెతిని తవల్ లొనుండి బయటికి తీసి థన తలమీద పెట్టూకుంది. అంతె థనకు అప్పటివరకూలెని ఒక కొథ అనుబూతి కలిగింది సులెఖకి. చలా మెతగా చల్లగా తగులుతుంది థన గుండు థన చెతులకి.

ఆంటీ మీరు మీ చెతులని లొపల పెట్టుకొండి, నెను గుండు చెసెసాక చూసుకుందురుగాని లె అన్నడు సునీల్. ఇంక తన పని తని చెస్తున్నడు సునీల్.
సులెఖ తన గుండు మొహం ఎలా వుంటూందొ అనొ ఆలొచిస్తుంది. మమత మాత్రం అమ్మ గుండు వంకె చూస్తుంది. సునీల్ ఇంక ముందు విపు వున్న జుత్తు గొరగతం మొధలెట్టాడు.. ఇప్ప్డు జుత్తు అంతా సులెఖ కాల్ల మీద పడుతుంది.
నెమ్మది నెమ్మదిగా థనకి థన ముందు వున్న సునీల్ కనబడుతున్నాడు. ఇప్పుదు సులెఖ థలమీద జుత్తు రెందు పక్కల మాత్రమె వుంది, మద్యలొ మాత్రం పూర్తిగా గుందె,
ఇంతలొ సునీల్ కి కొంచం వత్తుగా టొయిలెట్ రావడం తొ కత్తి అక్కద పెట్టి దొడ్లొకి వెల్లాడు, సులెఖ ఇప్పుదు కొంచం కాలీ రావదం తొ తల పైకి ఎత్తి తన మొహాన్ని అద్దం లొ చూసుకుంది. అంతె తనని తనె గ్ర్తు పట్టలెకపొఇంది. నెనెనా అనుకుంది..
ఇంకొసారి చూసుకుంది అద్దం లొ.
ఇవన్నె పక్కన కూర్చుని మమత గమనిస్తూ వుంది. కొంచం కాలీ రావడం తొ మమతలొ ఒక రకమిన కొరిక కలిగింది, నెను మా అమ్మ కి ఎందుకు గుండు చెయకూదదు అని, అంతె ఇంక వెరె ఆలొచన లెకుండా వెల్లి కత్తి తీసుకుని అమ్మ తల మీద పెట్టింది. అది చూసిన సులెఖ మమతా నువ్వు ఎం చెస్తున్నవ్ అంది, వుందు అమ్మా నెను నీకు మిగిలిన గుండు చెసెస్తాను అంది. నీకు రాదు కదా గాట్లు పెత్త కుండా చ్య్య గలవా అంది సులెఖ. చూడు అమ్మా నెను చెస్తాను అని కత్తి తొ మిగిలి విన్న జుత్తుని గిరగటం మొదలు పెట్టింది.
మొదత్లొ కొంచం ఇబ్బందిగా వున్నా బ్లడ్ కొత్తది కావడం తొ బాగానె తెగుతుంది..
ఇంక సులెఖ కి కూడా నమ్మకం కుదిరింధి మమత మీద..
మమత కి లొలొపల ఎదొ అవుతుంది కనీ బయతకి కనబడ కుండా అమ్మ తలని గొరుగుతుంది..
ఇప్పుదు కుడి ప్రక్కన వున్న జుత్తుని గొరుగుతుంది మమత.
ఇంతలొ సునీల్ దొడ్లొనుండి వచాడు, అక్కడ జరుగుతున్నద్దాని చూసి మొధత కంగారు పడ్డాడు, తర్వాత ఎంతి కొంపతీసి మమతకి కూడా గుందు చెయడం అంటె ఇస్టమా అని ఆలొచనలొ పడాడు, వెల్లి మమత పక్కన నిలబడ్డడు. మమత సునీల్ని పట్టించుకొకుండా థన పని తను చెస్తుంది..
అప్పతికె సులెఖ థలమీహ్ద కుడి విపు జుత్తు అంథా నెల మీద పడిపొఇంది.
ఇంక కెవలం ఎడమ వైపు మాత్రమె వుందు జుత్తు...
మమత ఇంక నాకు ఇవ్వు నెను చెస్తానులె అన్నడు సునీల్, మమత దానికి లెదు నెను పూర్తి చెసెస్తానులు అంది.. అందుకు సులెఖ కూడా పొనీలె బాబు థనె చెయ్యనీ.. నువ్వు తనకి చెదువు గానిలె అనిది...
ఇంక అంతె సునీల్ గుండెల్లొ రైల్లు పరిగెథాయి, మమత అదెమి వినకుండా అమ్మకి గుండు చెసె పనిలొ పడిపొఇంది..
అమ్మది మిగతా జుత్తు కూడా గొరిగెసాకా ఇంక సునీల్ కి ఇచెసింది మంగలి కత్తిని, అప్పటికి సునీల్ ఎదొ లొకం లొ విహరిస్తూ వున్నడు, మమత మాతలకి వెంతనె తెరుకుని ఇలా ఇవ్వు నెను పూర్తి చెస్తాను అని సులెఖ తల మీద ఇంకొ సారి నీల్లు చల్లి మొతం గుండు అంథా తడిపి ఇంకొ కొత్త బ్లడ్ వెసి నునంగా గొరిగాడు... ఇంతలొ మమత అమ్మ జుత్తు అంతా ఒక సంచిలొకి ఎత్తింది ఒకా వెంత్రుకకూదా మిగలకుందా... ఇప్పుడు సులెక గుండు చలా నున్నగా వుంది, ఆంటీ ఇంక మీరు మ్ర్ర్ గుండు ని చూసుకొవచు అన్నాడు సునీల్, వెంతనె థన చెత్తొ థల మీధ థడుముకుంది సులెఖ..
చలా నున్నగా వచింది సునీల్ అంతూ లెవ బొఇంది, వుండండి ఆంటీ ఇంకా పూర్తికాలెదు అని సంచి లొనుండి పటిక తీసాడు సునీల్, పటికని కొంచం తడిపి సులెఖ తలమీద రుదాడు, పతిక తగలగానె సులెఖ గుండు మీధ మంచు కురిచినత్తు అని పించింధి థనకి...
అబా ఎంత చల్లగా వుందొ సునీల్ నా థల అంతా రుదవా అంది సులెఖా...
సరె ఆంటీ అని థల మీద మల్లీ రుదాడు, మమతని పిలిచి ఆ సంచిలొ చందనం పొది వుంది కాని ఒక గిన్నె లొ నీల్లు పొసు మెథగా కలుపుకురా అన్నాడు సునీల్.
సరె అంతీ లొపలికి వెల్లింది మమత.
ఒక రెందు క్షనాలా తర్వత మెథని లెహ్యం తొ వచింది మమత.మీ అమ్మ తల మీద ఆ చందన లేహ్యం పూయి అన్నడు సునీల్ సరె అని లేహ్యాన్ని పూసింది మమత వల్ల అమ్మ నున్నటి గుండు మీధ... 
సులెఖ నెమ్మదిగా తను కూర్చున్న కుర్చీలొనుండి లెచి అద్దం ముందు నిలబది చూసుకుంది తన బొది గుండు ని..సునీల్ నువ్వు చలా చెసావ్ గుండు, ఇంథ బగా చెస్తావ్ అని అనుకొలెదు. ఇంక పనిలొపనిగా మా అమ్మైకి కూడా చెసై నువ్వీ, అక్కద ఎలా చెస్థారొ ఎమొ తెలీధుగా అంది
సునీల్ నువ్వె మమత కి కూడా గుండు చెసెయ్యి. ఈద్దరి జుత్తు ఒకెసారి సమర్పించెదువుగాని.
ఎమంటావ్ సునీల్ అంది ఆంటీ. శరె ఆంటీ మీ ఇస్టం, కనీ మమత వొప్పుకుటుంది అంటారా?
ఏందుకు వొప్పుకొదు నెను నచచెప్తాలె, నువ్వు అన్నే జగ్రత్తగా చూసుకొ, నెను మమతతొ మాట్లాడతాను. శరెనా అంది సులెఖ.
శరె ఆంటీ అన్నడు సునీల్ తన కొరిక నెరవెరబొతున్నందుకు ఆనందిస్తూఒ.
శులెఖ మమత దగ్గరికి వెల్లి అమ్మా మమత నువ్వు ఎలాగూ తిరుపతి లొ గుండు చైంచుకొవాలి కదా అదెదొ ఇక్కడె చైంచుకుంటె బాగుంటుంది అని నా వుధెస్యం ఎమంతావు? 
అదెంటి అమ్మా అలా అంటావు నెను తిరుపతి లొ చైంచుకుంటాను అన్నను కదా మల్లె ఇదెంటి కొతగా అంధి మమత…
అది కాదమ్మా అక్కడ చాలా ఫాస్త్ గా చెసెస్తారు అని విన్నాను, ఆ ఫాస్త్ లొ నీ గుండు మీద ఎమన్నా గాట్లు పడతాయెమొ అని. ణువ్వు కాలజ్ కి వెల్లి నప్పుదికి అవి కనబడతై కదా బాగుండదు అని అంతున్నా.. ఇనా నీ ఇస్టం లె, నీకు ఎక్కడ నచితె అక్కడె చైంచుకొ గుండు, నాకు మాత్రం కావల్సింది అదె కదా. ంఒక్కు తీరిపొతె అదె చాలు అంధి సులెఖ..
కొంచం సెపు ఆలొచించింది మమత.. మరి ఎమనుకుందొ ఎమొ మనసులొ, సరె అమ్మా నువ్వు చెప్పినట్టె సునీల్ తొ చైంచుకుంటాను అంది. శులెఖ నవ్వింధి..
సునీల్ మాత్రం ఎగిరి గంతెసినంత పని చెసాడు..
సునీల్ అని పిలిచింది సులెఖ, హా ఆంటీ వస్తునా అంటూ పరుగు మీద వచాడు సునీల్….
ంఅమత ఒప్పుకుంది నువ్వు ఇంక తనకి కూదా గుందు చెసై అని మమతని వెల్లి కుర్చీలొ కూర్చొ మన్నట్టు చెయ్యి చూపెట్టింది..
ఆమ్మా నెను ముందు జుత్తు తడుపుకుని వస్తాను అని అని దొద్లొకి వెల్లింది మమత. ఖొంచం సెపటి తర్వాత తది జుత్తు తొ మమత సునీల్ దగ్గరికి వచి కుర్చీలొ కూర్చుంది…
ఏం మమత మరి ఇంక గుండు చెసెయ్యనా అన్నడు సునీల్. వూఒ అంటూ త్ల వూపింది మమత.
ంఅమత జుత్తు చలా వథుగా పట్టులా మ్రుదువుగా వుంటుంది. ఖాకపొతె నదుముకన్న కొంచెం పికి వుటుంది..
ఝద అల్లితె మన బొటని వెలు మరి అ వెలితొ కలవదు అంటె అంత లావుగా వుంతుంది జద…
ఝద పాయలన్నె విప్పుతున్నాదు సునీల్, మమత అంతుంది సునీల్ తొ…సునీల్ కొంచం నెమ్మదిగా చెయ్యవా నొప్పిపుదుతుందెమొ బయం గా వుంది సునీల్ అంది…
భయం ఎందుకు మమత, ఇప్పుడె కదా ఆంటీ చే ఇంచుకుంది, పైగా నువ్వు కూడా చేసావ్ సగం..ఐనా బయం గా వుందా నీకు….! సరె గాని శరె కాని నువ్వు కొంచం ఫ్రీఎ గా కూర్చొ ఎందుకు అలా బిగదీసుకుపొయావ్, నెనెమి చెయ్యను లె నిన్ను గుండు మాత్రమెగా చెసెది…
ఏమొ బాబు నువ్వు ఎలానె అంటావ్ నువ్వు చైంచుకుంటె తెలుస్తుంది బాద అంది మమత. 
ఋఎపు నెన్ కూడా చైంచుకుతాను కదా తిరుపతిలొ, ఇనా నాకు ఎమీ బాద లెదె. ణెను చలా సంతొషం గా సమర్పిస్తాను నా జుత్తు ని అన్నదు సునీల్.
ంఈకెమి బాబు మీ జుత్తు చిన్నది 3 నెలల్లొ మల్లె పెరిగిపొతుంది, మాజుత్తు పెరగాలి అంతె కనీసం 2 యేర్స్ అన్న పదుతుంది… అప్పతి వరకూ ఇలా తక్కువ జుత్తు తొనె తిరగాలి అంది మమత.
టహ్క్కువ జుత్తు అని బాద పడుతున్నవ్ గానీ ఆ తక్కువ జుత్తు లొ వున్న ఆనందం నీకు ఎం తెలుస్తుందిలె… అనుబవిస్తె గానీ తెలీదు… అన్నడు సునీల్.
సర్లె గాని నువ్వు గుండు చై నాకు చెలెస్తుంది.. అంది మమత. 
సరె అని కొత్త బ్కడె మార్చాడు సునీల్ మంగలి కత్తిలొ..
మమత సునీల్ ఎం చెస్తున్నడొ చూస్తుంది..ఇంతలొ సులెఖ వచింది స్నానం చెసి, వస్తూనె ఎంతి ఇంకా చెయ్యలెదా, నెను ఈ పాటికి చెసెసి వుంటావెమొ అనుకున్నను సునీల్ అంది..
లెదాంటీ మమతకు బయం గా వుందంట, థనకి ధైర్యం చెప్పెటప్పటికి ఈ టైం ఇంది..ఇదిగొ ఇంక మొదలు పెదుథున్నను ఆంటీ.. 3 నిముషాల్లొ ఇపొదూఊ….
సరె సరె త్వరగా చెయ్యి సునీల్.. చలి ఎక్కువగా వుంది..అంది సులెఖా 
మమత మొహం లొ ఎదో తెలీని కంగారు కనిపిస్తుంది..
మమత అని పిలిచాడు సునీల్, వులిక్కిపడి తెలివిలొకి వచింది మమత.
ణెను మొదలు పెదుతున్నను నీకు గుండు చెయ్యడం.. సరెనా అని అడిగాడు సునీల్
వూ అని తల వూపింది మమత.
ంఅంగలి కత్తి లొ కొత్త బ్లడు మార్చి లొటా తొ తెచిన నీల్లని మమత తల మీద చిలకరించాడు సునీల్.
టర్వాత చెతొ కొంత సెపు మర్దన చెసాదు, అలా మర్దనా చెస్తుంతె మమత మాత్రం ఎదొ తెలీని లొకాల్లొ విహరిస్తుంది. ంఅమత కి అలా మర్దన చెస్తుంటె హాఇగా వుంది.
ంఅర్దనా చెసిన తర్వాత మంగలి కత్తి చెతిలొకి తీసుకుని మమత జుత్తు ని మొహానికి అన్ని విపులా వచెలా ఒక చెత్తొ సరిచెసాదు సునీల్.
ఇప్పుడు మమత మొహం నల్లని పట్టూ లాంటి కురుల వెనకాల దాక్కుంది..
మమత కల్లు మూసుకుని ఎం జరగ బొతుందా అని ఎదురు చూస్తుంది. ఈంతలొ ఎదొ చల్లగా థలకి తగిలింది.. అంతలొనీ చల్లదనం పెరుగుతూ పొతుంది, ఎమవుతుందొ మమతకి అర్దం కాలెదు…
(మీకన్న అర్దం ఇందా…? హా సరిగా వూహించారు…)
సునీల్ గుందు చెయడం మొదలు పెట్టదు, సరిగ్గ నడి నెత్తిన మొదలు పెత్తదు గొరకడం, వెంత్రుకలు ఒకొక్కతె తెగకుండా గుంపులు గుంపులుగా తెగుతున్నై.. అలా తెగి, తెగకుండా వున్న్న జుత్తుని వదల్లెక వదులుతూ మమత మొహం మీద నుంది జారుతూ అలా వచి వల్లొ పద్దై….
ఈంకా మమత మొహం కనబడటం లెధు..
ణుదురు నుంది ఒక 2 అంగులాల పివరకూ కత్తి వచి ఆగుతుంది… అలా ఆ 2 అంగులాల ప్రదెసం లొ మిగిలిపొఇన జుత్తు మమత కి బయట ఎం జరుగుతుందొ తెలీకుండా చెస్తుంది..
శునీల్ మాత్రం అలుపెరుగని సైనికుడిలా తన పని తను చెసెస్తున్నదు..
ఈలా 2 అంగులాల జుత్తు మిగిలిపొవడం చూస్తున్న సునీల్ మదిలొ చిన చిలిపి ఆలొచన మెదిలింది.
ఈలాగె థల చుతూ చెస్తె చుట్టూ జుత్తు మద్యలొ గుందు.. 
బాగుంటుంది అని పించింద్ సునీల్కి వెంతనె అదె ఆచరనలొ పెట్టాడు. ఈప్పుదు మమత థల మీధ ఎమీ జుత్తు లెధు, కెవల అంచుల్లొ మాత్రమె వుంది..
ఇప్పుదు మల్లె కొంచం నీల్లు మమత గుందు మీద చల్లడు…
మమతకి ఒక్కసారిగా జల్లు మంది గుండె..
ఆ అల్జదిలొనె మమతకి ఒకరకమైన అనుబ్బొతి కలిగింది. ఖల్లు మూసుకుని థన్మయత్వం చెందుతుంధి..
చలా గొప్పగా వుంది ఆ అనుబూతి, ఇంథకు ముందు ఎప్పుడూ అనుబవించలెధు తను…
మంగలి కత్తి కదిలినంత సెపూ అదె అనుబూతి.. తనకి….
ళొలొన మూలుగుతుంది మమత..
ణీల్లు థల మీద జల్లిన సునీల్ వెంతనె కత్తి థొ ఇంకొ సారి నున్నగా వచెటట్టు గొరకటం మొదలు పెట్టాదు..
ఏంధుకొ ఒకసారి థల మీద చెయ్య వెసి చూసుకొవాలని అని పించింది మమతకి…
ఆనుకున్న వెంటనె థన కుది చెయ్యని తవల్ లొనుండి బయటికి తీసి థన థల మీద పెత్తుకుని థడిమింది….
ఆంతె మమత చెతికి వత్తి చర్మం తప్ప జుత్తు తగలడం లెదు… మమత ఆచర్య పొఇంది… ఎంటి ఇది నా తలెనా లెక నా చెయ్య ఇంకా ఎక్కదన్న పెట్టుకున్ననా అని..
ఆల అనుకుటుంటె సునీల్ ఎంతి మమత వెతుకుతున్నవ్ నీ జుత్తునా అని అడిగాదు..
ఆవును అన్నత్తొ థల వూపింది…
ఇంకెక్కడి జుత్తు ఎప్పుదొ తెగి కింద పదిపొఇండిగా అనాడు….
ఆలా అంటూనె చెసిన చొతె 2 3 సార్లు గొరుకుతున్నదు…
ఇప్పుడు మొథం గుండు ఇపొఇంది… కెవలం అంచులు మాత్రం మిలాయి…
మమత నీ గుందు ఇపొఇంది ఒక సారి చూసుక అన్నడు సునీల్…
జుత్తు అడ్డూ వుండగానె గుందు చెయ్యదం ఇపొఇంది అంటున్నడు ఎంటా అని ముందు వున జుత్తు ని రెందు చెతుల్తొ ప్రక్కకు నెట్టి అద్దం లొకి చూసుకుంది…
అద్దం లొ గుందు చెసినత్తె కనబడటం లెదు, సునీల్ ఎమొ ఇపొఇంది చూసుకొ అంటున్నడు… ఎంటి అని సునీల్ వంక కొపంగా చూసింది…
అందుకు సునీల్ ఒక్క నవ్వు నవ్వి ఇతె వుందు ఇప్పుడు ఇపొతుంది అని ముందు గా మమత మహానికి అద్దు వచె జుత్తు ని గొరికాడు…. ఆద్దం లొ అలానె చూస్తున్న్న మమతకి అప్పుదు కనబడింది నున్నతి గుండు…
కానీ ముందు గీసింది ఎమొ తెల్లగా వుంది, ఇప్పుడు గీసిందెమొ కొంచం నల్లగా వుంది…
సునీల్ చుటోఓ వదిలెసిన జుత్తు కూదా గొరుగుథున్నడు చెంపలూ మెద వదిలెసి….
అంతె వెనకాల చెవ్వుల ప్రక్కన మాత్రం ఇంకా చెయ్యలెదు…
ఇప్పుడు మల్లె నీల్లతొ ఇప్పుదె చెసిన గుండు తడిపాదు…
ఆయా ప్రదెసాల్ని మల్లె మంగలి కత్తి తొ మరింత నున్నగా గొరికాదు…
మమతకి తన మొహం ఇప్పుడు పూర్తిగా కనబడుతుంది…
తన మొహం జుత్తు తొ వున్నప్పటి కంటె ఇప్పుడె ఎక్కువగా నచింది మమతకి…
అలానె చూస్తూ విండి పొఇంది…
ఇప్పుడు సునీల్ మమత చెంపలు గరగడానికి ప్రక్కకు వచి నిలబడ్డడు…
మమత సునీల్ వంక చూస్తుంది… మమతా నీ మొహాని ఒక ప్రక్కకు వంచు అన్నాడు సునీల్…
మమత థన థలని కుడి ప్రక్కకు వంచింది…
సునీల్ కత్తి తొ ఎదమ విపు వున్న చెంప మీద వున్న వెంట్రుకల్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా గొరుకుతున్న్నాడు.
ంఅంత బుగ్గలు చాలా మెథగా వున్నై, కత్తిని గట్టిగా నొక్కిపెట్టి గీకితె తెగుతుందెమొ అని పై పైనె గీకుతున్న్నడు సునీల్..
ఆలా 4 సార్లు గీకితె గానీ నున్నగా రాలెదు..
ఈప్పుదు అటు ప్రక్కకి వంచు మమతా అన్నడు..
ంఅమత ఇప్పుడు రెండొ ప్రక్కకై వంచింది..
రెండొ ప్రక్క కూడా అలానె గొరికాడు…..
ఇప్పుదు ముందు ప్రక్క ఇంచుమించు పూర్తైంది.
ఇప్పుడూ సునీల్ వెనుక ప్రక్కకి వెల్లి నిలబడి మమతా నీ థలని ముందుకు వంచు అన్నాడు…
మమత అలాగె అని ముందుకు వంచింది..
ఇప్పుడు సునీల్ ఇంకొన్ని నీల్లు తీస్సుకుని మమంత మెడ దగ్గర వదిలెసిన ఆ మిగతా జుత్తు మీద పొసి రుదాడు…
మమత ముందుకు వంచిన తలని అలాగె వుంచి కత్తి ఎప్పుడు మీద పదుతుందా అని ఎదురు చూస్తుంది….
ఈంతలొ సునీల్ కత్తి ని సరొగా మద్యలొ పెత్తదు…
ఆలా ఎప్పుడితె పెత్తదొ మమతకి వల్లు జలదరించి నట్టు ఇంది…
వంతి మీద వున్న రొమాలు అన్నె ఒక్క సారి నిలబడ్డాఇ..
శునీల్ మంగలి కత్తి తొ నెమ్మదిగా గొరకదం మొదలెట్టాడు…
ఆలా చెస్తుంటె మమతకి చెక్కిలి గింతలు పెట్టినట్టు అవ్వి కదులుతుంది…
ఖదలకు మమతా అన్నడు సునీల్
ఖనీ మమత వల్ల కాడం లెదు…
ఈంకా చెసెది లెక ఒక చెతొ మమత తల( తల అనెకన్నా గుండు అంతె బాగుంతుంది)మీద చెయ వెసి గట్టిగా పట్టుకున్నడు కదలకుండా…
రెండొ చెతొ మిగిలిన జుత్తు గీసెసాడు…
ఇప్పుదు మంత జుత్తు మొత్తం క్రింద పడిపొఇంది…
ఇప్పుడు సునీల్ అదె ప్రాంతాన్ని మరొ 3 సార్లు గొరికాదు….
ఈప్ప్దు ఇంక పూర్తి గుండు ఇపొఇంది మంత థల…

ంఅంత నీ గుందు పూర్తి ఇంది అన్నాడు సునీల్…
ఈంక లెవనా అంది మమత…
శరె లే అన్నదు…
ంఅమత పైకి లెచెటాప్పటికి హన వల్లొ వున్న జుత్తు కూడా క్రింద పదిపొఇంది…
ఓక్క సారి వల్లంతా దులుపుకుంది మమత…

శులెఖ అది చూసి జాగ్రత్తగా దులుపు ఒక్క వెంత్రుక కూడా పొకూడదు అంది…
శరె అమ్మా అని జాగ్రతగా దులుపుకుంది…
యిక నువ్వు నీ జుత్తు అంతా ఆ సంచిలొకి ఎత్తు ఇంతలొకి నీకు వెడి నీల్లు పెదతాను అంది…సులెఖ 
హా ఎతుతాను కానీ అప్పుదె స్నానం చెయ్యను…అంది మంత…
ఏమైంధి అంది సులెఖ…
హా ఎమీ లెదు నాకు గుండు చెస్తూ సునీల్ బాగా ఆనందించాడు…
ఆందుకని తనకి గుండు చెసి ఆ ఆనందాన్ని నెను కూడాఅ పొందాలి అని అనులుంటున్న్నౌ అంది మ్మమత….
ఆది విన్న సునీల్ ఎంటి మమత నువ్వు నాకు గుండూ చెస్తావా అన్నాడు…
హా ఎమి నెను నీకు గుండు చెయ్య్లెనా….?
ణువ్వెనా చెసెది అంతూ మీద మీదకి వెల్లింది… 
ఆది చూసిన సులెఖ, ఏఇ మమత ఎంటె మగవాడిలా అలా మీదమీదకి వెల్తున్నవ్… పెద్దాంతరం చిన్నంతరం లెధా అని తిట్టింది…
ఆంతె వెంటనె మమత మొహం మాదిపొఇంది…. 

ఆది గమనించిన సునీల్, లెదులె ఆంటీ పాపం తనని ఎందుకు తిదతారు…
ణెను థనకి చెసాను కధా అందుకు ప్రతిగా నాకు గుండు చెయ్యలి అని అనుకుటున్నట్టూ వుంది…
ఆలాగె క్కనివ్వండి..
ణెను ఎలాగూ రెపు తిరుపతిలొ చైంచుకొవాలి కధా..అన్నదు

No comments:

Post a Comment